Komisja Europejska opracowała uniwersalny wzorzec życiorysu, który obowiązywałby we wszystkich krajach UE.
Europejskie CV starano się tak skonstruować, aby dawało ogólny, przedstawiony według przyjętej normy, obraz przebiegu edukacji i doświadczenia zawodowego kandydata, jak też aby było przydatne podczas procesu kwalifikacji na różnego rodzaju szkolenia. Swoją strukturą różni się on nieco od ogólnie przyjętej w Polsce postaci CV.

Zawartość formularza
Założeniem europejskiego CV jest dostarczenie informacji o kandydacie do pracy lub na szkolenia, w zakresie:

- znajomości języków obcych

- posiadanego doświadczenia zawodowego

- zdobytej edukacji

- odbytych szkoleń

- posiadanych dodatkowych umiejętności i zdolności pozazawodowych.

Formularz CV jest podzielony na następujące segmenty:

- dane personalne - (imię i nazwisko, adres, telefon, fax, email, narodowość, data urodzenia)

- doświadczenie zawodowe - umieszcza się tu informację, osobną dla każdego miejsca zatrudnienia, poczynając od ostatniego, z uwzględnieniem dat, nazwy i adresu zakładu pracy, sektora gospodarki z którą był związany, zajmowane stanowisko, zakres podstawowych obowiązków

- wykształcenie i szkolenia - należy podawać tu informację, osobną dla każdego poziomu wykształcenia i rodzaju kursu, poczynając od ostatniego, z uwzględnieniem dat, nazwy i typu instytucji edukacyjnej, głównych przedmiotów czy tematów kursów, uzyskany tytuł naukowy i ocena podana według systemu ocen stosowanego we własnym kraju

- znajomość języków obcych - przedstawia się tu ocenę umiejętności posługiwania się językiem obcym w zakresie pisania, czytania i komunikacji werbalnej, możliwe są trzy oceny: bardzo dobra, dobra, podstawowa.

 - umiejętności dodatkowe - jest tu miejsce na opisanie swoich umiejętności i doświadczeń nabytych w trakcie nauki lub pracy, których z jakichś względów nie można potwierdzić oficjalnymi dokumentami

- prawo jazdy - należy opisać rodzaj prawa jazdy, jak też zaznaczyć, od jakiego czasu się je posiada

- informacje dodatkowe - można tu podać wszelkie dodatkowe, ale istotne informacje, np. referencje

- załączniki - lista dołączonych dokumentów

Powszechne stosowanie go przez europejskich pracodawców może ułatwić zniesienie barier występujących na europejskim rynku pracy.

Więcej informacji: http://europass.org.pl/